Algemene betalingsvoorwaarden

 

Deze tekstbevat algemene betalingsvoorwaarden van†††

†††††††††† Dierenartspraktijk Hoogveld Meesters (hierna te noemen DAP HM)

Korte Noordstraat61

4331 CH Middelburg

Tel: 0118-637077

Fax: 0842213216

Kamer van Koophandel: 20128411

BTW nummer: 800214183B01

IBAN: NL71INGB0005032557

BIC: INGBNL2A

www.dedierenkliniek.nl

dedierenkliniek@xs4all.nl

 

1.
Op alle met de DAP HMgesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2.
Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de DAP HMen de patiŽnt inzake opname, en/ of (poli)klinische behandeling, het leveren van ge≠nees- en verbandmiddelen, kunst- en hulpmiddelen en dergelijke en in het algemeen al hetgeen door of namens de DAP HM wordt verricht of wordt verstrekt en wordt berekend aan patiŽnten en andere natuurlijke rechtspersonen. Afwijkende voorwaarden zijn voor de DAP HMalleen verbindend indien het deze vooraf schriftelijk heeft aanvaard.

3.
Betaling van een factuur dient zonder enige korting of compensatie te geschieden binnen 30 dagen na fac≠tuurdatum door storting of overschrijving naar op de factuur vermelde rekening of ten kantore van het DAP HM. Indien de debiteur aantoont de factuur later dan vijf dagen na de factuurdatum ontvangen te hebben, wordt de betalingstermijn verlengd met het aantal dagen dat de factuur later is ontvangen dan de factuurdatum.

4.
Het DAP HM is in gevallen waarin daartoe naar zijn oordeel duidelijk aanleiding bestaat, gerechtigd om van de patiŽnt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen voor de geschatte kos≠ten van de (verder) aan hem te verlenen behandeling, onderzoek of andere vormen van dienstverlening.

5.
Niet tijdige betaling, zoals vermeld onder 3, leidt tot het volgende: