h

h + k

>

 

>

dier

 

  home | dier | patiënt | kliniek & faciliteiten | wij | info

 

Gezelschapsdier/reizigersverkeer/VerenigdKoninkrijk

 

1† DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Deze instructie beschrijft de werkwijze voor de legalisatie van het door de dierenarts-practicus afgegeven certificaat ten behoeve van de uitvoer (zowel tijdelijk als permanent) van als gezelschapsdier gehouden honden en katten naar het Verenigd Koninkrijk. Ook wordt een omschrijving gegeven van de werkwijze van zowel de dierenarts-practicus als de eigenaar van het dier.

2† WETTELIJKE BASIS

 •      Regeling Handel in levende dieren en levende producten, hfdst. 2, art. 2.2, vierde lid

 •      Engelse nationale wetgeving: Statutory Instrument 1999 No. 3443


3 DEFINITIES

Gezelschapsdieren:

als gezelschapsdier gehouden honden en katten

Gezondheidscertificaat:

het door de dierenarts-practicus volledig ingevulde certificaat betreffende de rabiesvaccinatie, de uitslag van de bloedtest op rabiŽs- antilichamen, en de behandeling tegen teken en wormen 48 tot 24 uur voor vertrek

Legalisatie:

controle en ondertekening van het certificaat voor wat betreft de gegevens van de microchip, de rabiesvaccinatie en het bloedonderzoek door de RVV-dierenarts

MAFF:

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (Britse Ministerie van LNV)

4 WERKWIJZE

4.1 Werkwijze RVV

De certificerend RVV-dierenarts moet (de voorzijde van) het certificaat, dat door de dierenarts- practicus voor wat betreft de gegevens van de microchip. de rabiesvaccinatie en het bloedonderzoek volledig is ingevuld en ondertekend, legaliseren op de daarvoor aangegeven plaats.
Bij het legaliseren van het certificaat dient de keuringsdierenarts een controle uit te voeren op de juistheid en volledigheid van het invullen van het gezondheidscertificaat:

 •  Het dier moet voorzien zijn van een microchip om de identiteit van het dier te garanderen. De verklaring van de dierenarts-practicus op het certificaat hierover kan worden geaccepteerd.

 •  De rabiŽsvaccinatie moet hebben plaatsgevonden nť het plaatsen van de microchip. Dit wordt met behulp van het entingsboekje gecontroleerd. De geldigheidsduur van de rabiŽsvaccinatie is ťťn jaar. Dieren mogen pas tegen rabiŽs worden gevaccineerd vanaf een leeftijd van 3 maanden. De minimale leeftijd waarop een dier naar het Verenigd Koninkrijk kan, is dus 10 maanden. Dieren jonger dan 10 maanden zullen in het Verenigd Koninkrijk 6 maanden in quarantaine gaan.

 • Vanaf ongeveer ťťn maand na de vaccinatie moet een bloedmonster zijn afgenomen dat is onderzocht op de titer van antilichamen tegen rabiŽs. Het serologisch onderzoek moet zijn uitgevoerd in een hiertoe door de MAFF erkend laboratorium (zie bijlage). De uitslagen worden gecontroleerd aan de hand van de officiŽle uitslagen van het laboratorium. Acceptatie van resultaten van een bloedonderzoek kan alleen plaatsvinden als het onderzoek is uitgevoerd nť 27 mei 1999.

 • Een dier dat na het uitvoeren van het bloedonderzoek jaarlijks is gevaccineerd tegen rabiŽs, hoeft geen nieuw bloedonderzoek te ondergaan. De uitslag van het bloedonderzoek blijft geldig zolang de rabiŽsvaccinatie elk jaar wordt herhaald.

 •  De officiŽle RVV-dierenarts legaliseert het certificaat nadat de dierenarts- practicus het certificaat (aan de voorzijde) volledig heeft ingevuld en ondertekend voor wat betreft de microchip, de rabiŽsvaccinatie en het bloedonderzoek. De legalisatie is pas mogelijk vanaf minimaal 6 maanden na de bloedafname (dus minimaal 7 maanden nť de rabiŽsvaccinatie, en dus bij dieren die minimaal 10 maanden oud zijn).

 • Bij de legalisatie toont de eigenaar het volgende:
  †††††††††††††
  1. Het dier zelf,

  2. Het invoercertificaat volledig ingevuld en ondertekend door de dierenarts-practicus,

  3. De officiŽle laboratorium uitslagen,

  4. Het geldige entingsboekje van het dier.

N.B: De verklaring die de dierenarts-practicus ondertekent over de teken- en wormenbehandeling gedurende de laatste 48 tot 24 uur voor vertrek behoeft geen legalisatie door de RVV.

 

4.2 Werkwijze dierenarts-practicus

Om te voldoen aan de eisen op het invoercertificaat moet de dierenarts-practicus het volgende in onderstaande verplichte volgorde doen:

 1. Het dier chippen.

 2. Het dier enten tegen rabiŽs. Dieren mogen pas tegen rabiŽs worden gevaccineerd vanaf een leeftijd van 3 maanden. De minimale leeftijd waarop een dier naar het Verenigd Koninkrijk kan, is dus 10 maanden. Dieren jonger dan 10 maanden zullen in het Verenigd Koninkrijk 6 maanden in quarantaine gaan.

 3. Na ongeveer ťťn maand bloed afnemen voor serologisch onderzoek en opsturen naar een door de MAFF erkend laboratorium (zie bijlage) om de antilichamentiter tegen rabiŽs te bepalen,

 4. Na het ontvangen van de uitslag van de bloedtest (de voorzijde van) het certificaat invullen en ondertekenen,

 5. In de laatste 48 tot 24 uur voor vertrek het dier ontwormen en tegen teken behandelen en dit invullen en ondertekenen op (de achterzijde van) het rabiŽscertificaat.

4.3 Werkwijze eigenaar

De eigenaar van het dier moet:

 1. Het dier laten chippen door de dierenarts-practicus (minimaal 7 maanden voor het geplande vertrek),

 2. Het dier laten enten tegen rabiŽs door de dierenarts-practicus (minimaal 7 maanden voor het geplande vertrek). Dieren mogen pas tegen rabiŽs worden gevaccineerd vanaf een leeftijd van 3 maanden. De minimale leeftijd waarop een dier naar het Verenigd Koninkrijk kan, is dus 10 maanden. Dieren jonger dan 10 maanden zullen in het Verenigd Koninkrijk 6 maanden in quarantaine gaan,

 3. Ongeveer ťťn maand na de rabiŽsvaccinatie de dierenarts-practicus bloed af laten nemen en op laten sturen naar een door de MAFF erkend laboratorium (zie bijlage) om de antilichamentiter tegen rabiŽs te laten bepalen,

 4. Na het ontvangen van de uitslag van de bloedtest het certificaat laten invullen en ondertekenen door de dierenarts-practicus,

 5. Vanaf minimaal 6 maanden na de bloedafname (dus minimaal 7 maanden nť de rabiŽsvaccinatie) een afspraak maken met de lokale RVV-dierenarts op het RVV- kantoor voor legalisatie. Hiervoor moet de eigenaar meenemen: de hond/kat, het entingsboekje, het door de dierenarts-practicus (aan de voorzijde van het certificaat) volledig ingevulde en ondertekende gezondheidscertificaat, en de officiŽle bloeduitslag van het laboratorium.

 6. In de laatste 48 tot 24 uur voor vertrek het dier laten ontwormen en tegen teken laten behandelen en dit invullen en ondertekenen op het rabiŽscertificaat door de dierenarts-practicus.

5† BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De RVV-dierenarts is verantwoordelijk voor de legalisatie van het door de dierenarts-practicus afgegeven certificaat. Dit is pas mogelijk vanaf minimaal 6 maanden na de bloedafname.

De dierenarts-practicus is verantwoordelijk voor het plaatsen van de chip, de rabiŽsvaccinatie, het afnemen en laten onderzoeken op rabiŽs-antilichamen van een bloedmonster, de behandeling tegen teken en wormen, en voor het volledig en correct invullen van het certificaat.

De eigenaar is verantwoordelijk voor het laten plaatsen van de chip, het laten vaccineren tegen rabiŽs, het laten afnemen en onderzoeken op rabiŽs-antilichamen van een bloedmonster vanaf ongeveer 1 maand na de vaccinatie, het laten behandelen tegen teken en wormen 48 tot 24 uur voor vertrek, en voor het volledig en correct laten invullen van het certificaat.

Verder is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar om te zorgen dat de chip kan worden afgelezen. Indien het dier niet van een chip volgens de ISO-normen is voorzien, moet de eigenaar een chip-afleesapparaat bij zich hebben.

6† TOELICHTING

Als gezelschapsdier gehouden honden en katten kunnen vanaf 28 februari 2000 in het kader van een pilot zonder quarantaine in het Verenigd Koninkrijk worden ingevoerd, tenzij niet aan de gestelde vooRVVaarden is voldaan (dan moet het dier alsnog 6 maanden in quarantaine).

Vůůr 28 februari 2000 kunnen geen gezelschapshonden of -katten worden toegelaten in het VK onder deze nieuwe bepalingen.

De dieren moeten zijn vergezeld van een certificaat betreffende de microchip, de rabiŽsvaccinatie, uitgevoerd bloedonderzoek, en een behandeling tegen teken en wormen. Het gedeelte van het certificaat betreffende de microchip, de rabiŽsvaccinatie en het bloedonderzoek moet worden ondertekend door de dierenarts-practicus, en gelegaliseerd door de RVV. Voor de behandeling tegen wormen en teken 48 tot 24 uur voor vertrek tekent alleen de dierenarts- practicus.

Het certificaat is alleen bedoeld om naar Engeland te reizen met een hond of kat als gezelschapsdier. Het is dus niet geldig voor de handel in deze dieren.

De dierenarts-practicus kan aanvragen voor invoercertificaten doen op dezelfde wijze als het rabiŽsformulier bij RVV-centraal, afdeling FZ. Het certificaat kost S gulden per stuk, wat vooraf moet worden overgemaakt onder vermelding van: invoercertificaat H&K UK.

Bloedtesten zijn alleen geldig als zij zijn verricht na 27 mei 1999 en in een door de MAFF erkend laboratorium (zie bijlage).

Deze pilot geldt alleen als gereisd wordt via onderstaande routes, te weten:

 • per vliegtuig naar Heathrow

 • per boot van Calais naar Dover, en van Cherbourg, Caen, St Malo en Le Havre naar Portsmouth

 • per treintunnel

De dieren mogen de afgelopen 6 maanden niet verbleven hebben in andere landen dan de EG- lidstaten, Andorra, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, en Monaco (een eigenaarsverklaring is voldoende).

Voor vragen over de actuele stand van zaken en met betrekking tot de uitbreiding van de pilot in de toekomst etc. kunt u verwijzen naar de webpagina van de MAFF, te weten:
http://www.defra.gov.uk/animalh/quarantine/index.htm


naar boven